Archive | 10:39

PERSATUAN SUNNI SYIAH? NO! PERSATUAN SYIAH YAHUDI? YES

29 Nov

Anda ingin mempersatukan Syiah dengan Sunni?
Siapa anda?
Bercerminlah dahulu siapa anda?

Sudah 1400 tahun Syiah dengan Sunni tidak pernah bersatu.
Sejak dari zaman Shahabat Nabi rahiyallahu anhum masih hidup, mereka tidak ada sikap untuk mempersatukan Syiah dengan Sunni. Padahal keutamaan para Shahabat Nabi jauh lebih baik daripada kita semua. Sungguh! Upilnya (-maaf-) Shahabat Nabi masih jauh lebih utama dibandingkan dengan diri anda dan juga kita semua.

Imam Abdullah bin Al Mubarak juga mengatakan:

تراب في أنف معاوية أفضل من عمر بن عبد العزيز

“Debu pada hidung Mu’awiyah adalah lebih utama dibanding Umar bin Abdul ‘Aziz.” (Tarikh Dimasyqi, 59/207. Al Bidayah wan Nihayah, 8/148)

Kemudian di zaman para Tabi’in dan Tabi’ut Tabi’in, generasi yang paling baik, tapi tidak ada satupun dari mereka yang mempunyai sikap mempersatukan Syiah dengan Sunni, apalagi sampai berhasil mempersatukan keduanya?!

Di zaman setelahnya, yaitu Imam Madzhab yang empat (Abu Hanifah, Malik, Asy Syafi’i dan Ahmad), adakah dari mereka yang mau mempersatukan Syiah dan Sunni?

Kemudian dizaman setelah mereka dari Imam2 atau Ulama2 Ahlus Sunnah yang jumlahnya ribuan bahkan lebih dari itu, adakah yang mempunyai sikap mempersatukan Syiah dan Sunni atau berhasil mempersatukan keduanya?

Jika tidak ada satupun dari mereka, lantas kenapa anda ingin mempersatukan Syiah dan Sunni?
Siapakah anda?
Sebesar apa kemuliaan dan keutamaan anda dibandingkan dengan mereka para Salafush Shalih?
Apakah anda lebih hebat dari mereka semua?
Apakah anda lebih berilmu dari mereka semua?
Apakah anda lebih mulia dan berakhlaq baikdari mereka semua?
Apakah anda lebih bijak dan adil dari mereka semua?

Kalla…tsumma kalla…Anda tidak lebih utama dari mereka, bahkan dari upil (-maaf-) mereka…
Wallahu a’lam.
Continue reading