BEBERAPA KERUSAKAN DI DALAM PESAWAT SUKHOI SEBELUM KECELAKAAN -PICS- (BAHAYA-BAHAYA DI DALAM PESAWAT)

13 May

Inilah sebagian kerusakan di dalam pesawat Sukhoi sebelum kecelakaan…

Foto penumpang Sukhoi pesta Khamer (minuman keras) di dalam pesawat sebelum kecelakaan:

Pamer Aurat (tidak berhijab) dan tabarruj (bersolek di muka umum):

Ikhtilat (campur baur dengan yang bukan mahram):

Wala (loyal) kepada orang-orang kafir:

Bahaya-bahaya di Dalam Pesawat

Kenikmatan dan musibah adalah dua hal yang akan selalu bersama seorang hamba dalam kehidupan dunia ini. Sehingga kita dituntut untuk siap, bukan saja ketika menghadapi kenikmatan dengan syukur kepada Allah ta’ala, tetapi juga ketika menghadapi musibah dengan kesabaran. Nabi shallallahu’alaihi wa sallam menjelaskan diantara sifat orang-orang yang beriman,

“Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin itu, sesungguhnya setiap keadaannya baik –dan hal itu tidak mungkin ada kecuali pada diri seorang mukmin- yaitu ketika dia mendapati sebuah kenikmatan diapun bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Dan apabila dia ditimpa sebuah musibah diapun bersabar, maka itu juga kebaikan baginya.” [HR. Muslim, no. 7692 dari Sahabat yang mulia Shuhaib bin Sinan radhiyallahu’anhu]

Telah banyak terjadi musibah jatuhnya pesawat yang menelan korban jiwa di negeri ini. Sebagai orang yang beriman hendaklah kita mampu mengambil pelajaran dari setiap musibah yang kita saksikan atau dengarkan. Karena sesungguhnya Allah tabaraka wa ta’ala telah memperingatkan dalam Al-Qur’an bahwa diantara hikmah adanya musibah adalah dua perkara:

Pertama: Musibah adalah Ujian bagi Orang-orang yang Beriman

Sebagaimana firman-Nya:

“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepada kalian, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, “Innaa lillaahi wa innaa ilaihi rooji’uun”.” (Al-Baqarah: 155-156)

Dan subhanallah, ternyata di balik musibah ada sejumlah kebaikan yang sangat besar, diantaranya adalah pahala tanpa batas jika seorang yang ditimpa musibah itu bersabar dan terhapusnya dosa-dosa.

Allah ta’ala berfirman:

“Hanyalah orang-orang yang sabar itu pahala mereka tanpa batas.” (Az-Zumar: 10)

Nabi shallallahu’alaihi wa sallam bersabda,

“Tidaklah ada suatu musibah yang menimpa seorang muslim, hingga duri yang menusuknya, kecuali itu akan menjadi penghapus dosanya.” [HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu’anha]

Juga sabda beliau shallallahu’alaihi wa sallam,

“Sesungguhnya besarnya pahala tergantung besarnya ujian. Dan sesungguhnya Allah ta’ala apabila mencintai suatu kaum maka Allah timpakan kepada mereka bala’, barangsiapa ridho dengannya maka Allah pun ridho kepadanya, barangsiapa yang marah dengannya maka Allah pun marah kepadanya.” [HR. At-Tirmidzi dari Sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu’anhu, dihasankan Asy-Syaikh Al-Albani dalam Shahihil Jami’, no. 2110]

Dengan semua keutamaan-keutamaan ini, maka tidak heran kalau Nabi shallallahu’alaihi wa sallam bersabda,

“Barangsiapa yang Allah inginkan kebaikan padanya maka Allah akan timpakan kepadanya musibah.” [HR. Al-Bukhari dari Sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu’anhu]

Kedua:  Musibah adalah Azab bagi Pelaku Dosa

Allah ta’ala berfirman:

“Dan musibah apapun yang menimpa kalian adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahan kalian).” (Asy-Syuraa: 30)

Juga firman-Nya:

“Maka masing-masing (mereka itu) Kami adzab disebabkan dosanya. Diantara mereka ada yang Kami timpakan kepadanya hujan batu, di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, di antara mereka ada yang Kami benamkan ke dalam bumi, dan di antara mereka ada yang Kami tenggelamkan (dalam air), dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri.” (Al-’Ankabut: 40)

Bagaimana Menghindari Musibah

Bersyukurlah bagi orang yang masih diberikan kesempatan hidup setelah tertimpa musibah, karena itu berarti dia masih diberi kesempatan untuk bertaubat. Adapun bagi pelaku dosa yang belum mendapatkan musibah maka hendaklah segera bertaubat dan memohon ampun atas dosa-dosanya agar Allah jalla wa ‘ala tidak menimpakan adzab kepadanya.

Sesungguhnya Allah ta’ala telah menetapkan, bahwa taubat dan istighfar adalah diantara sebab yang menghalangi datangnya adzab. Sebagaimana firman-Nya:

“Dan Allah sekali-kali tidak akan mengadzab mereka, sedang kamu (wahai Muhammad) berada di antara mereka. Dan tidaklah (pula) Allah akan mengazab mereka, sedang mereka senantiasa memohon ampun.” [Al-Anfal: 33]

Juga diantara sebab yang dapat menahan adzab Allah ta’ala adalah ditegakkannya amar ma’ruf nahi munkar. Apabila maksiat tersebar pada suatu kaum, lalu tidak ada diantara mereka orang-orang yang berusaha menasihati para pelaku maksiat maka bisa jadi Allah ta’ala akan menimpatkan adzab kepada kaum itu seluruhnya, baik pelaku maksiatnya maupun orang-orang baik yang mendiamkan perbuatan dosa dilakukan di depan matanya. Inilah makna firman Allah ta’ala:

“Dan takutlah kepada fitnah (adzab) yang tidak khusus menimpa orang-orang yang lalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaan-Nya.” [Al-Anfal: 25]

Nabi shallallahu’alaihi wa sallam juga pernah memberikan perumpamaan akan bahayanya membiarkan perbuatan maksiat terjadi di tengah-tengah kita,

“Perumpamaan orang yang taat kepada Allah ta’ala dan orang yang bermaksiat kepada-Nya adalah bagaikan suatu kaum yang berundi untuk naik kapal. Pada akhirnya sebagian menempati bagian atas dan sebagian lagi menempati bagian bawah. Lalu orang-orang yang menempati bagian bawah apabila membutuhkan air harus melewati bagian atas, maka mereka pun mengatakan, “Bagaimana seandainya kita lubangi saja bagian bawah kapal ini untuk mengambil air sehingga kita tidak mengganggu orang-orang yang menempati bagian atas.” Maka apabila orang-orang yang ada pada bagian atas itu membiarkan apa yang mereka inginkan nisacaya mereka akan binasa (tenggelam) semuanya, akan tetapi jika mereka mencegah perbuatan tersebut maka mereka akan selamat dan semuanya selamat.” [HR. Al-Bukhari dari An-Nu’man bin Basyir radhiyallahu’anhu]

Oleh karena itu, sangat penting sekali kita berusaha menasihati para pelaku maksiat agar tidak ditimpakan adzab yang sangat mungkin akan mengenai kita jika kita tidak berusaha merubah kemungkaran.

Maka melalui artikel ini kami mengajak kepada para pembaca yang budiman untuk senantiasa bertaubat kepada Allah ta’ala dan meninggalkan perbuatan dosa. Dan ketahuilah, dosa yang paling wajib kita tinggalkan adalah dosa syirik, kemudian bid’ah, kemudian al-kabaair (dosa-dosa besar), kemudian ash-shogaair (dosa-dosa kecil).

Sebagaimana kami juga mengajak untuk membudayakan saling menasihati kapan dan di manapun kita berada, dan lebih penting lagi ketika kita melihat kemaksiatan terjadi di depan kita.

Maka diantara nasihat yang ingin kami sampaikan di sini adalah nasihat kepada para kru pesawat, dan khususnya kepada pramugrari, lebih khusus lagi kepada pramugari muslimah.

Takutlah kepada Allah ta’ala, sesungguhnya di pundak kalian diserahkan tanggung jawab keselamatan penerbangan, hindarilah sebab musibah terbesar, yaitu perbuatan dosa sebagaimana yang telah kami jelaskan di atas.

Yang Paling Menakutkan Ketika Naik Pesawat

Hendaklah kita menyadari, sungguh diantara hal yang sangat menakutkan ketika naik pesawat bukanlah karena cuaca yang kurang bagus atau mesin pesawat yang mungkin bermasalah, tetapi yang lebih patut dikhawatirkan adalah kemaksiatan yang dilakukan oleh para kru pesawat maupun penumpangnya. Dimana dalam keadaan mereka sangat membutuhkan pertolongan Allah ta’ala pun mereka masih berani berbuat maksiat, yang oleh orang-orang kafir di zaman Jahiliyah, tidak berani melakukannya. Sebagaimana yang Allah ta’ala kabarkan dalam Al-Qur’an,

“Maka apabila mereka menaiki kapal (dalam keadaan takut tenggelam) maka mereka pun berdoa kepada Allah dengan memurnikan agama hanya bagi-Nya, namun ketika Allah ta’ala menyelamatkan mereka sampai ke daratan tiba-tiba mereka kembali menyekutukan-Nya.” (Al-‘Ankabut: 65)

Dan diantara kemaksiatan yang sangat menakutkan di pesawat adalah pakaian para pramugari yang seronok, menampakkan auratnya ataupun pakaian yang sangat ketat sehingga menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya. Dua hal yang sangat menakutkan dari dosa ini adalah,

Pertama: Musibah terjadinya kecelakaan penerbangan.

Kedua: Musibah secara pribadi bagi laki-laki, yaitu terkena panah setan di hatinya.

Keduanya sama-sama bahaya, bahkan yang kedua lebih berbahaya. Kalau musibah yang pertama resiko paling besar hanyalah matinya jasad, sedangkan yang kedua adalah matinya hati. Nabi shallallahu’alaihi wa sallam telah mengingatkan,

“Tidaklah aku tinggalkan fitnah (cobaan) yang lebih berbahaya bagi laki-laki dibanding wanita.” [HR. Al-Bukhari dari Sahabat yang mulia Usamah bin Zaid radhiyallahu’anhuma]

Oleh karena itu, agama Islam yang mulia ini telah memberikan sejumlah peringatan khusus kepada kaum wanita untuk bertakwa kepada Allah ta’ala, janganlah menjadi sebab terjerumusnya kaum laki-laki kepada kerusakan-kerusakan.

Apabila Anda telah menyadari hal ini, maka dengan mudah Anda akan memahami apa hikmahnya Allah ta’ala memerintahkan wanita untuk tinggal di rumahnya, jangan keluar kecuali untuk suatu keperluan yang sangat mendesak. Bersamaan dengan itu Allah tabaraka wa ta’ala mewajibkan bagi laki-laki untuk menafkahi wanita, sehingga wanita tidak sepatutnya keluar rumah meskipun dengan alasan mencari nafkah.

Allah ta’ala berfirman,

“Dan tetap tinggallah kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian bersolek seperti bersoleknya jahiliyah dulu.” [Al-Ahzab: 33]

Dan Nabi shallallahu’alaihi wa sallam telah memperingatkan bagaimana setan menjadikan wanita sebagai alat untuk menjerumuskan manusia kepada kesesatan dan kemaksiatan,

“Wanita itu adalah aurat, maka apabila ia keluar (dari rumahnya), setan akan menghiasinya.” [HR. At-Tirmidzi, no. 1173 dari Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu’anhu, dishahihkan oleh Al-Albani]

Al-Imam Abul ‘Ala’ Al-Mubarakfuri rahimahullah menjelaskan makna hadits ini,

“Bila wanita keluar, setan akan menghiasinya (untuk menggoda laki-laki), maknanya adalah setan menghiasinya di mata laki-laki. Juga dikatakan, maknanya, setan melihat wanita tersebut untuk menyesatkannya dan menyesatkan (manusia) dengannya. Dan makna asal adalah mengangkat pandangan untuk melihat sesuatu.” [Tuhfatul Ahwadzi, 4/283]

Syarat-syarat Pakaian Muslimah

Jika seorang wanita terpaksa harus keluar dari rumahnya karena suatu kebutuhan yang mendesak maka hendaklah dia berhias dengan adab-adab Islami, diantaranya adalah dengan menggunakan pakaian muslimah dengan memenuhi syarat-syaratnya sesuai syari’at, secara ringkas sebagai berikut:

1. Menutupi seluruh tubuh.  Allah ta’ala berfirman:

“Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” (Al-Ahzab: 59)

2. Pakaian tersebut bukan sebuah perhiasan. Karena tujuan pakaian syar’i bagi muslimah adalah untuk menutupi perhiasannya. Allah ta’ala berfirman:

”Tidak diperbolehkan bagi wanita untuk menampakkan perhiasan mereka kecuali kepada suami-suaminya demikian pula kepada ayah-ayahnya dan kepada ayah-ayah dari suami-suami mereka.” (An-Nur: 31)

3. Tidak ketat dan tidak pula tipis. Inilah pakaian yang diperingatkan Nabi shallallahu’alaihi wa sallam dalam sabda beliau,

“Ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat, satu kaum yang selalu bersama cambuk bagaikan ekor-ekor sapi, dengannya mereka memukul manusia, dan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Mereka berjalan dengan melenggak-lenggok menimbulkan fitnah (godaan). Kepala-kepala mereka seperti punuk-punuk unta yang miring. Mereka tidak masuk ke dalam surga. Dan mereka tidak mencium baunya. Dan sungguh bau surga itu bisa tercium dari jarak demikian dan demikian”. [HR. Muslim dari Sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu’anhu]

4. Tidak mengenakan harum-haruman. Nabi shallallahu’alaihi wa sallam bersabda:

“Siapa saja wanita yang memakai wewangian dengan tujuan agar kaum pria mencium bau harumnya, maka dia adalah pezina.” [HR. An-Nasai, no. 5126 dari Abu Musa Al-Asy’ari radhiyallahu’anhu, dihasankan oleh Al-Albani]

5. Tidak menyerupai pakaian wanita kafir atau fasik. Nabi shallallahu’alaihi wa sallam bersabda,

“Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum maka dia bagian dari mereka.” [HR. Abu Daud, no. 4033 dari Sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu’anhuma, dihasankan oleh Al-Albani]

6. Tidak menyerupai Pakaian Laki-laki. Sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu’anhuma berkata,

“Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita, dan wanita yang menyerupai laki-laki.” [HR. Al-Bukhari no. 5885]

7. Bukan pakaian ketenaran. Nabi shallallahu’alaihi wa sallam bersabda,

“Barangsiapa mengenakan pakaian ketenaran di dunia, maka Allah akan memakaikan kepadanya pakaian kehinaan pada hari kiamat.” [HR. Ibnu Majah, no. 3606 dari Abdullah bin Umar radhiyallahu’anhuma, dihasankan oleh Al-Albani]

Semoga Allah ta’ala memperbaiki kaum muslimin seluruhnya.
(Yang Paling Menakutkan Ketika Naik Pesawat, oleh ust. Sofyan Chalid bin Idham Ruray)

Diposting oleh Abu Fahd Negara Tauhid

Referensi:
http://nasihatonline.wordpress.com
– Sumber foto: http://www.kaskus.us/showthread.php?t=14387096
– Sumber foto: http://kaskus-us.blogspot.com/2012/05/foto-penumpang-sukhoi-pesta-bir-sebelum.html
https://gizanherbal.wordpress.com

Baca juga:

KENAPA HARUS SAUDI AIRLINES? (PICS)

 

Tambahan:

Jawaban dari ana tentang artikel yang ana posting dalam blog pribadi ana, yaitu:

https://gizanherbal.wordpress.com/2012/05/13/beberapa-kerusakan-di-dalam-pesawat-sukhoi-sebelum-kecelakaan-pics-bahaya-bahaya-di-dalam-pesawat/

Ada sebagian ikhwan yang menyampaikan ke ana bahwa berita yang ada dalam postingan ana telah dibantah bahwa itu tidak benar. Dan inilah bukti dari bantahannya:

http://ahmedfikreatif.wordpress.com/2012/05/14/meluruskan-pemberitaan-menyesatkan-bahwa-penumpang-sukhoi-pesta-minuman-keras-sebelum-kecelakaan/

Maka ana mencoba untuk menjawab atau merespon dari bantahan tersebut. Berikut penjelasan/respon dari ana:

1. Video yg di upload di youtube pada artikel diatas bertanggal 12 mei 2012 (dibawah video tsb tercantum: Published on May 12, 2012 by Fotografersha). Jadi upload video tersebut adalah setelah kejadian kecelakaan pesawat sukhoi pada tgl 9 mei 2012. Wallahu a’lam apakah video tersebut adalah rekayasa atau bukan, hanya saja ana butuh data yang lebih akurat, yaitu video yang menunjukkan waktu sebelum pesawat sukhoi kecelakaan atau sebelum tgl 9 mei 2012.
Link video tersebut bisa dilihat disini:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gg4B0lXgxXY

2. Kami juga mempunyai data2 yang diambil tidak hanya melalui arrahmah.com, bahkan postingan arrahmah.com mengenai pembahasan ini diposting setelah ana memostingnya di gizan herbal, jadi lebih dulu gizan herbal daripada arrahmah.com. Referensi yang kami ambil adalah dari link2 seperti ini:

(afwan link-linknya tidak bisa ana sebutkan karena terblokir oleh FB. Kalau ingin tahu, bisa cari di google dengan kata kunci: “foto terakhir pesawat shukoi”, nanti akan muncul banyak link yang bisa dilihat, seperti dari tempo, viva, indonesiarayanews, beritasatu, blogernas, yahoo, kaskus, dll.

3. 3. Dalam berita Tempo (lihat: http://www.tempo.co/read/news/2012/05/10/173403046/Keceriaan-Pramugari-dan-Awak-Sukhoi-Superjet), disebutkan:

Foto-foto itu sebagian besar adalah foto saat Sukhoi mau demo dan sedang uji terbang yang pertama, Rabu 9 Mei 2012 pagi. Foto terakhir dari pesawat yang sedang uji coba itu hingga hilang dan ditemukan hancur berkeping, Kamis 10 Mei 2012, belum diketahui.

Seorang awak kapal Shukoi berpose di kokpit pesawat Superjet 100 Shukoi saat akan lepas landas di bandara Halim Perdanakusumah. sergeydolya.livejournal.comDi antara kru pesawat itu terdapat sejumlah pramugari. Sedianya pesawat jenis Sukhoi Superjet 100 memang akan menjadi armada maskapai penerbangan baru Sky Aviation yang akan beroperasi di Indonesia.

Sergey Dolya adalah salah seorang rombongan dari Sukhoi Superjet 100 yang datang ke Jakarta dari beberapa kota di Asia sebelumnya. Saat berita ini diturunkan, Dolya sempat menuliskan beberapa tweet dari Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dolya juga sempat menaikkan beberapa foto sebelum pesawat Sukhoi tersebut dikabarkan hilang.

Pramugari pesawat superjet 100 Shukoi melayani penumpangnya dengan memberikan minuman saat akan lepas landas di bandara Halim Perdanakusumah. sergeydolya.livejournal.comSergey beruntung, ia naik penerbangan uji coba yang pertama. Ia memilih tidak ikut dalam penerbangan terakhir. Beberapa foto yang diunggahnya di blog pribadinya itu, Doyla juga memberikan tautan ke blog fotografer lain, yang juga menampilkan sejumlah foto Sukhoi yang hilang tersebut sebelum tinggal landas,

Sekitar 20 jam lalu, melalui akun Twitter di @dolyasergey, ia menulis sebelum terbang pesawat sudah diperiksa dan dalam kondisi normal. Superjet sempat meminta penurunan jarak dari 10 ribu kaki menjadi 6 ribu, tapi ternyata pesawat yang dikenalkan pada 2009 lalu itu menghilang.
============================================

Praduga: Bisa jadi foto-foto tentang pesta khamer tersebut dilakukan ketika pesawat belum lepas landas, para kru dan penumpang berpesta menunggu pesawat lepas landas. Ini juga merupakan kemungkinan2 yang bisa terjadi. Seperti halnya yg disebutkan dalam tulisan diatas:
“…Pramugari pesawat superjet 100 Shukoi melayani penumpangnya dengan memberikan minuman saat akan lepas landas di bandara Halim Perdanakusumah. sergeydolya.livejournal.comSergey beruntung, ia naik penerbangan uji coba yang pertama. Ia memilih tidak ikut dalam penerbangan terakhir. Beberapa foto yang diunggahnya di blog pribadinya itu, Doyla juga memberikan tautan ke blog fotografer lain, yang juga menampilkan sejumlah foto Sukhoi yang hilang tersebut sebelum tinggal landas.”

Inilah jawaban dari itu semua. Wallahu a’lam.

( https://www.facebook.com/negara.tauhid/posts/152733164857968 )

Tambahan:

Pembahasan ini ana khususkan untuk membahas benarkah foto2 diatas adalah foto2 sebelum pesawat sukhoi kecelakaan?

1. Uji coba perdana pesawat sukhoi di bandara Dzemg, Rusia bulan Mei 2008 (dan tidak berhubungan dengan kru atau penumpang warga negara indonesia). Sedangkan uji coba kedua di bandara Halim. Uji coba kedua inilah yang mengambil kru atau penumpang warga negara indonesia karena pesawat sukhoi tsb sudah dikontrak oleh PT. Sky Aviation. Jadi jangan dihubungkan foto2 tersebut dengan uji coba pertama pesawat sukhoi.

2. Ana lebih memilih pendapat yang mengatakan bahwa foto2 diatas adalah kejadian sebelum pesawat sukhoi kecelakaan. BUkti-buktinya adalah sebagai berikut:

Jika membuka link kaskus pada status ana diatas ( http://kask.us/14387096 ), maka akan terlihat kerabat atau teman korban yang ikut memberikan komentar di postingan tersebut, dan mereka membenarkan foto2 tersebut. Jika lebih teliti lagi, sebagian foto pramugari terlihat namanya di kartu nama yang mereka kenakan (seperti: Anggi dan Adit), dan nama tersebut cocok dengan nama korban pesawat sukhoi yang diberitakan. Berikut sebagian komentar dari teman atau kerabat korban:

– “ane juga sedih karena salah satu temen baik ane dari SMA, juga termasuk salah satu dari korban….
namanya Aditya Recodianty (Sky Aviation).
sampe skrg masih ngga nyangka..kaya mimpi buruk…
udah 16 thn kita bertemen baik…sahabat ane cuman ada 5, skrg tinggal 4…
ane masih banyak salah sama dia, belom sempet minta maaf
skrg cuma bisa berdoa yang terbaik buat dia dan seluruh korban yang lain..semoga masih ada keajaiban Tuhan… ”

– “ikut nyumbang foto….sempet
kaget pas liat berita…soalnya liat di FB temen ane
baru aja upload foto ini jam 3 sore…alhamdulillah
temen ane ikut yg terbang paginya….”

– “Paman sy ikut menjadi salah 1 korban hilang, Edward Edo M. Panggabean
Beliau dr Indo Asia yg mendapat undangan ikut tes flight kloter ke dua.
Berikut ini foto nya sebelum take off…Hingga saat ini belum dipastikan kondisinya..
Semoga yg terbaik yg diberikan oleh Sang Pencipta…”

– “Dari List Penumpang, yang nomor 23 itu temen Ane Gan…..
Beliau photografer senior majalah Angkasa, beliau juga Road Captain Senior di Komunitas motor ane.”

Dan masih byk komentar2 lainnya yang tidak memungkinkan utk diposting disini semuanya. Bagi yang ingin lebih jelas, bisa dilihat langsung, ada 100 lebih halamannya.

3. Tentang pemberitaan di Tempo yang menyebutkan: “…Pramugari pesawat superjet 100 Shukoi melayani penumpangnya dengan memberikan minuman saat akan lepas landas di bandara Halim Perdanakusumah.”
Beritanya masih ada, hanya saja tidak terlihat karena itu berita foto. Jika ingin terlihat, maka foto atau tulisan dalam berita tempo tsb di short semuanya kemudian di copas ke tempat lain seperti notepad atau word, maka akan muncul pemberitaan tersebut.

4. Apakah botol minuman yang ada di dalam foto tersebut adalah air mineral atau minuman lain atau memang khamer?
Jika menyimpulkan bahwa itu adalah air mineral atau minuman lain selain khamer, maka sebelum menyimp[ulkan, lihat dan amati baik2 isi air di dalam gelas yang sudah dituang dari botol tersebut. APakah air mineral? Sama dengan yang diminum SBY?
Ana rasa kita bisa membedakan bentuk khamer dengan air mineral dari zatnya. APakah ada air mineral yang berwarna kuning dan bersoda? Atau juice buah yang bersoda?

Jika ada yang berpendapat: Bisa jadi minuman tersebut tidak beralkohol.
Maka tanyakanlah lebih dulu, apakah ant sudah pernah naik pesawat asing?
Orang2 yang sudah pernah naik pesawat asing, apalagi yang sudah berpengalaman maka akan tahu seperti apa jamuan di dalam pesawat. Berhusnuzhan memang lebih diutamakan, tapi itu juga dilihat pada tempatnya. Jika sebuah tempat sudah terbiasa menyediakan khamer seperti diskotik (afwan, bukan berarti ana menyamakan antara pesawat dengan diskotik, namun ana melihatnya dari tempat yang biasa menyediakan khamer), maka pantaskah untuk berhusnuzhan kalau botol minuman yang ada di diskotik tersebut bukanlah khamer?
Adapun jika botol tersebut berada di dalam pesawat saudi airlines (karena pesawat tersebut tidak menyediakan khamer) maka hendaknya lebih dahulukan husnuzhan. Bgaimana jadinya jika kita berada dalam pesawat sukhoi, kemudian pramugarinya menawarkan kita minuman tersebut? Jika kita berhusnuzhan, maka kita akan meminumnya??? Mungkin hal itu bisa ditanyakan oleh orang yang paham. Lantas bagaimana jika dia tidak paham? tidak paham akan bahasa mereka karena dia orang asing, atau tidak mampu membedakan mana yg khamer dan mana yg bukan.

5. Jika foto2 tersebut adalah hoax atau dusta (bukan foto pada penerbangan sukhoi sebelum kecelakaan) niscaya sudah banyak link2 atau media yang mengkoreksi atau membantah apa yang telah diberitakan oleh media itu sendiri. Namun sampai saat ini yang mengkoreksi atau membantah hanya dari sedikit link (yg ana tahu baru satu link, yaitu dari: ahmedfikreatif.wordpress.com). Apalagi itu disaksikan oleh keluarga korban itu sendiri, tapi manakah koreksi dan bantahannya?

6. Dalam postingan ana tidak disebutkan kata “Semua penumpang sukhoi pesta khamer”. Ana hanya menyebutkan: “Foto penumpang Sukhoi pesta Khamer (minuman keras) di dalam pesawat sebelum kecelakaan”. Jadi jangan disalah artikan, karena penyebutan kata ‘penumpang’ belum tentu mewakili semuanya. Seperti halnya kalimat “Rakyat Suriah dibantai syiah”. Dan kita mengetahui bahwa tidak semua rakyat Suriah dibantai, dan juga tidak semua syiah membantai rakyat Suriah.

7. Walaupun ini masih berupa praduga bagi ana, namun ana masih bisa memberikan bukti2/hujjah dan alasan dari praduga ana. Daripada praduga yang tidak memiliki bukti.

8. Apakah ini menyangkut kehormatan seorang muslim?
Lantas ana tanyakan juga, apakah menyebarkan berita pengaduan tentang habib homo juga tidak menyangkut kehormatan seorang muslim?

Dalam postingan ana tidak ada menyebutkan nama, apalagi wajah pelaku atau hal2 yang bersifat fitnah sebelumnya sudah ana blur agar tidak terlihat dan tidak diketahui.

Itu saja yang bisa ana jelaskan saat ini. Ana mencoba melihat dari sisi lain, dan bukan berarti ana tidak memiliki kepedulian terhadap mereka dan tidak mendoakan mereka. Namun semuanya perlu pembahasan terperinci dan ada tempatnya masing-masing, makanya ana mengcopas artikelnya ust. Sofyan.

Wallahu a’lam.

(Sumber: https://www.facebook.com/negara.tauhid/posts/2158478058830)

Artikel Terbaru :

12 Responses to “BEBERAPA KERUSAKAN DI DALAM PESAWAT SUKHOI SEBELUM KECELAKAAN -PICS- (BAHAYA-BAHAYA DI DALAM PESAWAT)”

 1. aishadzakira 13 May 2012 at 13:06 #

  Reblogged this on aishadzakira and commented:
  wah lah

 2. kalem 13 May 2012 at 17:14 #

  kalo dipikir-pikir lagi peristiwa itu azab dari Alloh, jadi gak usah bersedih..

 3. Sekedar Prediksi WK 14 May 2012 at 06:16 #

  Enam Pertayaan Kejanggalan Penerbangan Sukhoi Superjet 100 :

  1. Mengapa instrumen pendeteksi ketinggian tidak memberi tahu pilot bila sudah terlalu dekat dengan daratan, melenceng dari rute penerbangan, dan ada hambatan/tebing gunung di jalur penerbangan..

  2. Mengapa Emergency Location Beacon-Aircraft (ELBA) tidak memancarkan sinyal darurat?..

  3. Mengapa pilot meminta izin menurunkan ketinggian dari 10 ribu kaki menuju 6 ribu kaki, dan sebelum dijawab ATC Bandara Atang Sanjaya, posisi pesawat sudah berada di ketinggian 5400 kaki?..

  4.Mengapa manifes penerbangan tidak ditinggal di bandara, tapi didalam penerbangan?

  5.Dari foto penumpang diatas, benarkah minuman tersebut memiliki kandungan alkohol ?

  6.Yang sangat menarik perhatian saya pada tragedi sukhoi super jet 100 adalah saat jenazah pilot ditemukan dengan kondisi yang masih utuh namun hangus, mengenakan parasut dan bergelantungan dipohon, saya merasa there is something wrong. Disini saya melihat pilot trying to save itself, tetapi takdir sang pilot masih terimbas oleh ledakan pesawat. Semoga blackbox cepat terindentifikasi untuk menjawab apa yang saya pikirkan dan saya berdoa kepada keluarga yang ditinggalkan semoga diberi kekuatan, ketabahan dalam menghadapi hal ini.

 4. Armansyah 14 May 2012 at 15:39 #

  Wah…begitu ya….

 5. misykatulatsar 15 May 2012 at 10:27 #

  Assalamu’alaikum,
  afwan akh ana tidak membaca artikel antum, ana cuma sedikit memberi kritik atau mungkin bisa dikatakan nasehat.
  1. terkait pemajangan foto/gambar bernyawa pada blog antum. apakah ini termasuk memajang gambar bernyawa yang telah dilarang oleh Allah dan rasulnya? walaupun ada beberapa yang diblur wajahnya, tapi untuk gambar anak kecil kok gak diblur, apa bedanya gambar anak kecil dengan gambar orang dewasa? toh sama-sama gambar makhluq bernyawa?
  2. terkait gambar-gambar tentang sukhoi, kenapa antum menampilakan gambar-gambar wanita yang notabene tidak tertutup aurat? walaupun sudah di blur akan tetapi masih mensifatkan bentuk tubuh dan warna kulit apakah ini tidak sama saja?
  3. sementara itu dulu yang dapat ana sampaikan.

  • gizanherbal 15 May 2012 at 11:50 #

   wa’alaikumus salam. penjelasannya sudah ana jelaskan pada postingan terdahulu. coba dilihat ttg hukum foto pada blog ini. Wallahu a’lam.

   • misykatulatsar 15 May 2012 at 13:44 #

    hukumnya gimana? trus ketika memajangnya gimana? trus jika yang dipajang adalah gambar wanita yang memamerkan auratnya gimana? mohon dijelaskan secara singkat.

   • misykatulatsar 15 May 2012 at 14:48 #

    ana juga mau tanya tentang hukum memajang foto di dinding baik foto anak kecil atau orang dewasa? apakah sama hukumnya dengan memajang di dinding dengan di blog? jika terjadi perselisihan diantara para ulama maka kita bukan memperbolehkan mengambil salah satu yang sesuai dengan diri kita akan tetapi kita ambil pendapat yang mendekati kebenaran, kemudian jika kita tidak bisa menilai dua pendapat tersebut, maka kita pilih pendapat yang paling hati-hati, atau keluar dari khilaf itu lebih utama daripada terjerumus dalam khilaf. mohon koreksinya. Allahu a’lam

 6. nanang 24 May 2012 at 22:14 #

  sudah2lah jgn sok alim lo bro…..

  • gizanherbal 28 May 2012 at 12:49 #

   Nabi juga pernah dibilang sok alim lho…

  • Orang Asing 30 May 2012 at 10:25 #

   katakan sesuka hatimu tentang Islam dan orang-orang sholeh…kelak drmu akan menghadapi kematian yg pasti terjadi !

   • gizanherbal 30 May 2012 at 19:30 #

    Semuanya akan merasakan kematian, baik Nabi, orang shalih, mujahid, sampai orang kafir, pelaku kemaksiatan, munafiqun, dll.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: